Menu
Gezamenlijk eerste elftal in Dedemsvaart!
02 februari 2021

Gezamenlijk eerste elftal in Dedemsvaart!

Op 01 februari 2021 organiseerden zowel SCD’83 als SV Dedemsvaart op hetzelfde tijdstip een Algemene Ledenvergadering. Onderwerp op de agenda was ook gelijk: Antwoord krijgen op de vraag of de leden hun stem wilden uitbrengen op het voorstel een gezamenlijk prestatie elftal te laten starten in het seizoen 21/22.

De benodigde toestemming hiervoor vanuit de KNVB zal worden verkregen mits er ook serieuze plannen zijn om binnen afzienbare tijd een fusie te realiseren tussen beide verenigingen. Daarom werd ook een tweede vraag ter stemming voorgelegd: Ontvangt het bestuur mandaat om aan de slag te gaan met de voorbereidingen voor het realiseren van een fusie.

Om 19.00 uur werd er een aftrap gegeven aan de vergadering. Het bestuur lichtte toe welke stappen zij hadden doorlopen in het proces tot aan deze ledenvergadering. Daarna was er de gelegenheid voor leden en vrienden om vragen ter toelichting te stellen. Hier werd veelvuldig gebruik van gemaakt. Alle vragen konden naar tevredenheid beantwoordt worden door het bestuur. 

Uiteindelijk was het tijd om de leden digitaal hun stem te laten uitbrengen. Vooraf hadden zich 109 stemgerechtigden aangemeld voor de ALV. Daarnaast hadden een aantal leden aangegeven de vergadering niet bij te kunnen wonen maar al wel hun stem uit te willen brengen.

Uiteindelijk kon het bestuur dan ook meedelen dat 114 stemmen waren uitgebracht en zij allen hun goedkeuring hadden gegeven. Een 100% score waar het bestuur uiterst tevreden mee was. Zij sprak haar erkentelijkheid uit voor het vertrouwen van de leden in de koers die tot dan toe was gevaren.

Toen enige tijd later de uitslag bekend werd van de stemming binnen SV Dedemsvaart nam het enthousiasme alleen maar toe. Want ook de leden van SV Dedemsvaart hadden met overweldigende meerderheid positief gestemd op het voorstel van het bestuur

Daarmee kunnen we een vervolg geven aan de activiteiten tot nu toe. Allereerst de invulling van de werkgroepen zoals die door de beide besturen zijn gepresenteerd als zijnde voorbereiding op de uiteindelijke vraag of de leden van beide verenigingen kunnen instemmen met een fusie.

Volgens beide besturen dienen er (in ieder geval) vijf werkgroepen geformeerd te worden. Voor JVC Dedemsvaart, de onderhoudsploeg en de Business Club is dit niet nodig daar dit al volledig is uitgewerkt en in uitvoering is.

De vijf resterende werkgroepen zullen zich moeten bezighouden met de volgende onderwerpen;

 • Prestatie: Reeds benoemde deelnemers: Thomas Snoeijer, Thijs Iliohan, Patrick Vos, Vincent Koopman en Ab Wessels
• Financieel: Reeds benoemde deelnemers: Martijn Bouwman en Bas Zwiers
• Zaalvoetbal
• Communicatie
• Historie

Beide besturen willen geen tijd verloren laten gaan zonder daarbij te willen overhaasten. Vandaar de vraag aan u als leden om u zelf of andere namen aan te dragen van mensen die wellicht een zinvolle bijdrage kunnen leveren op één van bovenstaande onderwerpen.

Vriendelijk verzoek deze aanmeldingen kenbaar te maken aan onze secretaris (secretaris@scd83.nl) voor maandag 8 februari. Een samenstelling van beide besturen wil begin volgende week bijeen komen om zich te buigen over invulling van de werkgroepen en het formuleren van de concrete opdracht(en).

Daarnaast hebben wij Bert Nijboer (bij velen van u bekend) bereid gevonden om als adviseur op te willen treden in het proces dat komen gaat. Ook zal er getracht worden vanuit de KNVB ondersteuning te krijgen in het verdere verloop van het proces.

Kortom, wees niet bescheiden en meldt u aan als u een bijdrage denkt te kunnen leveren. Nadien zal bepaald worden wie er daadwerkelijk deel gaat nemen aan de diverse werkgroepen. Het vraagt wel een investering van tijd voor de komende maanden omdat we over een aantal maanden wel een eerste concept plan willen presenteren aan de leden. 

De uitnodiging is hierbij gedaan!