Menu

HUISHOUDELIJK REGLEMENT S.C.D. '83

Artikel 1, algemene bepalingen

 1. De vereniging genaamd voetbalvereniging S.C.D. ‘83, hierna te noemen
  "de vereniging" is bij notarie¨le akte opgericht op 20 mei 1983 en is gevestigd
  te Dedemsvaart ( Gemeente Hardenberg ) en is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Oost Nederland onder nummer 40061167.

 2. Het huishoudelijk reglement is van toepassing in onverbrekelijke samenhang
  met de statuten van de vereniging, zoals deze laatstelijk zijn gewijzigd en
  geheel opnieuw vastgesteld bij notarie¨le akte op 20 mei 1983.
  Het huishoudelijk reglement zal eerst in werking zijn nadat de statuten ten overstaan van de ledenvergadering zijn verleden.

  Met de statuten wordt in dit huishoudelijk reglement bedoeld de statuten van de onder 1 genoemde vereniging.

 

Artikel 2, verenigingsjaar

Het boekjaar is gelijk aan het verenigingsjaar. Het verenigingsjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni het jaar erop.

Artikel 3, leden

 1. De vereniging bestaat uit: - pupillen en aspiranten

  - junioren
  - senioren
  - donateurs
  - leden van verdienste
  - vrijwilligers/kaderleden - ereleden
  Vrienden van SCD’83

 2. Pupillen en aspiranten zijn die leden die de leeftijd van dertien jaar nog niet hebben bereikt.

 3. Junioren zijn die leden die de leeftijd van achttien jaar nog niet hebben bereikt.

 4. Senioren zijn leden van achttien jaar en ouder.

  ( noot b,c en d, hier geldt de situatie per 1 januari van een ieder jaar )

  De vereniging kent naast leden ook niet-spelende leden. Zij worden aangemeld bij de KNVB. De jaarlijkse kosten, van € 10,00 voor inschrijving bij de KNVB, zal aan hen worden doorberekend.
  Een spelend lid kan alsnog niet-spelend lid worden mits dit voor aanvang van het nieuwe voetbalseizoen (1 juli) schriftelijk aan de secretaris kenbaar wordt gemaakt.

 

Artikel 4, leden van verdienste en ereleden

1. Leden van verdienste zijn zij, die wegens bijzondere verdiensten jegens de vereniging door het bestuurals zodanig zijn benoemd.
Leden van verdienste hebben alle rechten van de leden.
Ereleden zijn natuurlijke personen, die zich jegens de vereniging bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt en op voordracht van het bestuur zijn benoemd.

Op leden van verdienste en ereleden rusten geen geldelijke verplichtingen, zij hebben echter wel alle rechten van de leden.
Met erelid wordt gelijkgesteld degene aan wie de titel "erevoorzitter" is verleend.
De namen van ereleden, leden van verdiensten en vrijwilliger van het jaar, zijn zichtbaar op een voor alle leden toegankelijke plaats.

Huishoudelijk reglement SCD’83 1

Artikel 5, donateurs

 1. De vereniging kent naast leden donateurs.

 2. Donateurs zijn die natuurlijke of rechtspersonen die door het bestuur zijn

  toegelaten en die zich jegens de vereniging verplichten om jaarlijks een

  door het bestuur vastgestelde bijdrage te storten.

 3. Donateurs hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die welke hen in of 

  krachtens de statuten en/of reglementen zijn toegekend of opgelegd.

 4. De rechten of verplichtingen van donateurs kunnen te allen tijde wederzijds

  door opzegging worden bee¨indigd, behoudens dat de jaarlijkse bijdrage voor

  het lopende boekjaar voor het geheel verschuldigd blijft.

 5. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.

Art.5a Vrienden van SCD’83.

 1. De vereniging kent naast leden en donateurs, Vrienden van SCD’83.

 2. Vrienden van SCD’83 zijn natuurlijke personen die zich verbonden voelen met de vereniging. 

 3. Zij storten hun jaarlijkse bijdrage op een aparte rekening van de vereniging.

 4. De totale jaarlijkse bijdrage wordt door de Vrienden bestemd voor doelen ten gunste van

  SCD’83.

 5. Ee´n keer per seizoen worden de doelen aangewezen. De Vrienden en het bestuur van

  SCD’83 kunnen daartoe voorstellen doen.

 6. De organisatie hiervan is in handen ven het bestuur van de Vrienden.

 7. Vrienden van SCD’83 hebben dezelfde rechten en plichten als donateurs.

Art.5b Vrijwilligers/kaderleden:

Met betrekking tot het uitvoeren van taken door vrijwilligers is een aannamebeleid voor vrijwilligers bij SCD’83. Het aannamebeleid bestaat uit een intakegesprek en het kunnen overleggen van een VOG. (Verklaring Omtrent Gedrag)

Artikel 6, het lidmaatschap

 1. De aanmelding geschiedt door invulling, dagtekening en ondertekening van een aanmeldingsformulier op de website, waarop de volgende gegevens zijn in te vullen: naam, voornaam (voluit), adres,
  geboortedatum, telefoonnummer, e 
  – mailadres evenals de vereniging(en) waarvoor het kandidaat lid de laatste 3 jaren heeft gespeeld. Voor jeugdleden dient het formulier mede ondertekend te worden door de wettelijke vertegenwoordiger.

  Het bestuur kan vorderen, dat de in het formulier verstrekte gegevens door deugdelijke bewijzen worden gestaafd.
  Tevens geeft men een automatische incasso opdracht voor inning contributie en kledingfonds.

 2. Nieuwe leden worden aangemeld bij de KNVB

 3. Het opzeggen van het lidmaatschap gaat alleen, schriftelijk, via het secretariaat

  van S.C.D. ‘83

 

Artikel 7, aanneming van leden

1. Het lidmaatschap wordt verkregen door een besluit tot toelating door de secretaris namens het bestuur genomen. De secretaris kan niet eigenmachtig iemand het lidmaatschap weigeren, alsdan beslist het bestuur over het al dan niet toelaten.

Huishoudelijk reglement SCD’83 2

Artikel 8, Rechten en plichten van leden

Buiten de verplichtingen, geregeld in artikel 5 van de statuten, hebben alle leden

de hierna te noemen rechten en plichten.

 1. Bij toetreding als lid hebben zij het recht een exemplaar van de statuten enhet

  huishoudelijk reglement te ontvangen.

 2. Zij hebben het recht om deel te nemen aan trainingen en wedstrijden.

 3. Zij hebben het recht om deel te nemen aan debatten en stemmingen

  in de ledenvergaderingen. Wanneer het een minderjarig lid betreft kan hij/zij zich laten vertegenwoordigen door een wettige vertegenwoordiger.

 4. Zij hebben het recht van vrije toegang tot wedstrijden en bijeenkomsten, voor zover door het bestuur niet anders isbepaald.

 5. Zij hebben het recht om voorstellen, klachten en wensen bij het bestuur in te dienen. Het bestuur is gehouden deze zo spoedig mogelijk te behandelen
  of te onderzoeken c.q. te doen behandelen of te doen onderzoeken en over het resultaat van de behandeling en/of het onderzoek bericht te geven aan het lid dat het voorstel, de klacht of de wens heeft ingediend.

 6. Zij hebben de plicht het bestuur in kennis te stellen van de verandering van hun adres.

 7. Zij hebben de plicht tot tijdige betaling van de contributie en veroorzaakte boetes.

  Boetes voor eigen rekening speler / speelster.

 8. Zij hebben de plicht tot naleving van de reglementen van de vereniging, evenals

  van de door het bestuur of door het bestuur aangewezen commissies

  gegeven richtlijnen, naast de voorschriften van de K.N.V.B.

 9. Spelers van de A en B selectie kunnen alleen na toestemming van de technische

  staf deelnemen aan andere (blessuregevoelige) sporten tijdens trainingsavonden of

  de vrijdagavond.

 10. De overschrijving van een speler van de ene vereniging naar een andere vereniging

  is niet anders mogelijk dan van 1 mei tot en met 15 juni van het kalenderjaar. Uitzonderingen worden er gemaakt bij verhuizing verder dan 25 kilometer van de huidige woonplaats of bij overschrijvingen vallend onder de B categorie

 11. Het bestuur kan nadere regels vaststellen met betrekking tot vrijwilligers- werkzaamheden.

 

Artikel 9, royement

Een lid kan worden geroyeerd als hij opzettelijk:
a. Handelt in strijd met de doelstelling van de vereniging, zie statuten art. 3.
b. In woord en/of daad de goede naam van de vereniging of een lid benadeelt. c. Niet voldoet aan de financie¨le verplichtingen ten opzichte van de vereniging. d. Schade veroorzaakt aan eigendommen van de vereniging.

Royement wordt door het bestuur bekrachtigd nadat het dagelijks bestuur met het betrokken lid mondeling heeft getracht tot overeenstemming te komen. Het royement zal op de ledenvergadering bekend worden gemaakt. Royement is alleen mogelijk
met toestemming van de ledenvergadering. ( KNVB strafcommissie)

Artikel 10, straffen

 1. In het algemeen zal strafbaar zijn het zodanig handelen of nalaten, dat in strijd is met de wet, danwel de statuten, reglementen en/of besluiten van organen van de vereniging, of waardoor de belangen van de vereniging worden geschaad.

 2. Straffen opgelegd door de tuchtcommissie van de K.N.V.B., waaronder begrepen die ten gevolge van een gele of rode kaart, dienen over het algemeen door de leden zelf te worden betaald m.u.v. de besluitenlijst.

 3. Het bestuur is bevoegd om, met inachtneming van het beginsel van hoor en wederhoor, naast een straf welke aan een speler, grensrechter, begeleider, verzorger of ander lid wordt gegeven en door de tuchtcommissie van de KNVB. wordt afgedaan, een bijkomende straf vanuit de vereniging op te leggen.

 

Huishoudelijk reglement SCD’83 3

Artikel 11, clubkleuren van SCD’83

Het sport tenue van de vereniging bestaat uit:

a. Shirt:
b. Broek: c. Kousen:

Geel Blauw Blauw

clubkleuren van JVC Dedemsvaart

Het sport tenue van de vereniging bestaat uit:

a. Shirt:
b. Broek: c. Kousen:

Artikel 12, bestuur

Blauw Blauw Blauw

 1. Het (algemeen) bestuur bestaat uit een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en tenminste 4 leden, die allen meerderjarig moeten zijn.

 2. Onder het bestuur valt, onverminderd het bepaalde dienaangaande in de statuten, elders in het huishoudelijk reglement of in andere reglementen:

  1. De algemene leiding van zaken;

  2. De uitvoering van de door de algemene vergadering genomen besluiten; 

  3. Het toezicht op de naleving van de statuten en reglementen;

  4. Benoeming, ontslag en schorsing van personen werkzaam ten behoeve

   van de vereniging.

 3. Het bestuur vergadert tenminste e´e´nmaal per maand volgens een vooraf vastgesteld rooster,

  met uitzondering van de maanden juli en augustus. Daarenboven vergadert het bestuur zo dikwijls als de voorzitter of tenminste 3 (tenzij anders in de statuten is bepaald) leden van het bestuur dat wensen.

 4. Een oproep voor een vergadering dient minimaal 48 uur voor aanvang van de vergadering in het bezit van de bestuursleden te zijn, terwijl een vergadering op verzoek van bestuursleden binnen maximaal e´e´n week dient te worden belegd.

 5. Een bestuursvergadering is tot besluiten bevoegd als de meerderheid van de bestuursleden aanwezig is. Besluiten worden bij meerderheid van geldige stemmen genomen. Indien bij een stemming over zaken de stemmen staken, wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. Heeft bij een stemming over personen bij de eerste stemming niemand de meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen verkregen, dan vindt een herstemming plaats over de personen, die de meeste of zo nodig op e´e´n na de meeste stemmen op zich hebben verenigd. Bij herstemming beslist het grootste stemmenaantal. Indien bij de herstemming de stemmen staken, beslist het lot.

 

Artikel 13, het dagelijks bestuur

 1. De voorzitter, de secretaris en de penningmeester vormen het dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur neemt alle beslissingen welke niet tot een volgende bestuursvergadering kunnen worden uitgesteld. Het dagelijks bestuur deelt zijn besluiten, ter bekrachtiging op de eerstvolgende bestuursvergadering mede.

 2. Taken van de voorzitter:

  1. Geeft leiding aan en houdt toezicht op hetgehele verenigingsleven;

  2. Is bij alle officie¨le vertegenwoordigingen de woordvoerder, tenzij hij deze taak aan een 

   ander bestuurslid heeft overgedragen.

 3. Taken van de secretaris:

  1. Voert de correspondentie uit naam van en in overleg met het bestuur, ondertekent alle van hem uitgaande stukken, is verplicht afschriften ervan te houden en deze evenals de ingekomen stukken te bewaren.

  2. Heeft het beheer over het archief en is aansprakelijk voor goederen die hem van verenigingswege zijn toevertrouwd;

  3. Zorgtvoorhetbijeenroepenvanvergaderingen;

  4. Zorgt voor bekendmakingen van veranderingen of aanvullingen in de statuten en

   reglementen;

  5. Houdteenlijstbij,waarindenamenenadressenvanalleledenvanverdiensteenereleden

   
 

zijn opgenomen.

Huishoudelijk reglement SCD’83 4

a. Taken van de penningmeester:

 1. Beheert de gelden van de vereniging;

 2. Zorgt voor het innen van de aan de vereniging toekomende gelden en draagt zorg voor

  alle door het bestuur en de algemene vergadering goedgekeurde uitgaven;

 3. Houdt boek van alle ontvangsten en uitgaven;

 4. Voert de briefwisseling, voor zover deze betrekking heeft op de uitvoering van

  de in de voorgaande leden van dit artikel vermelde taken, ondertekent alle van hem uitgaande stukken, is verplicht afschriften te houden en deze, evenals de op de uitvoering van eerder genoemde taken betrekking hebbende ingekomen stukken te bewaren;

 5. Brengt in de algemene vergadering verslag uit van de financie¨le toestand en
  legt daarbij over de balans en de staat van baten en lasten met toelichting
  over het afgelopen verenigingsjaar en een begroting voor het komende verenigingsjaar.

 6. Vanaf tien dagen voorafgaande aan de jaarlijkse ledenvergadering kunnen de leden op verzoek inzage krijgen m.b.t. de jaarrekening van het afgelopen verenigingsjaar, de balans en de begroting van het nieuwe verenigingsjaar. De leden dienen daartoe een verzoek in te dienen bij de penningmeester.

 

Artikel 14, bestuursverkiezing

 1. Ieder bestuurslid treedt uiterlijk 3 jaar na zijn verkiezing af.

 2. De namen van de aftredende bestuursleden, alsmede van de door het bestuur gestelde

  kandidaten dienen gepubliceerd te worden in de agenda van de (half)jaarlijkse vergadering waarin de bestuursverkiezing aan de orde is. In deze agenda dient tevens de mogelijkheid tot kandidaatstelling door stemgerechtigde leden van de vereniging geopend te worden, met vermelding van de daaraan verbonden procedure.

 3. Een kandidaatstelling door stemgerechtigde leden dient schriftelijk bij de secretaris aangemeld te worden, te ondertekenen door tenminste drie (of meer: naar keuze) stemgerechtigde leden en dient vergezeld te gaan van een ondertekende bereidheidverklaring van de desbetreffende kandidaat eventueel onder vermelding van de functie die hij in het bestuur ambieert.

 

Artikel 15, kascommissie

 1. Conform artikel 12 van de statuten worden door de algemene ledenvergadering de leden van de kascommissie benoemd.

 2. De kascommissie bestaat uit twee leden en twee reserveleden.

 3. De kascommissie houdt toezicht op het beheer van de penningmeester, Zij is

  gehouden tenminste e´e´nmaal per jaar de kas de saldi, de boeken en bescheiden van
  de penningmeester na te zien. Van de uitkomst van dit onderzoek wordt verslag uitgebracht aan het bestuur.

 4. Indien de kascommissie termen aanwezig acht om de penningmeester te dechargeren zal zij een betreffend schriftelijk voorstel doen aan de algemene vergadering. De kascommissie is bevoegd aan het bestuur voorstellen betreffende het financie¨le beheer te doen.

 

Artikel 16 Vertrouwenscontactpersoon (VCP)

1. a. De algemene taak van de vertrouwenscontactpersoon(VCP) omvat het verzorgen van een eerste opvang van slachtoffers van ongewenst gedrag van overige leden van de vereniging dan wel van personen die in nauwe relatie staan tot de vereniging, mits dit gedrag zich in verenigingsverband of in de context van de vereniging heeft afgespeeld.

 1. De VCP’er is voor leden, ouders, vrijwilligers en werknemers aanspreekbaar voor problemen binnen de vereniging die te maken hebben met ongewenst gedrag.
  Onder ongewenst gedrag wordt in ieder geval verstaan: seksuele intimidatie, bedreiging en discriminatie. Ook andere vormen van intimidatie of van verbaal of lichamelijk geweld kunnen als ongewenst gedrag worden beschouwd.

 2. De vertrouwenscontactpersoon adviseert het bestuur gevraagd en ongevraagd in zijn algemeenheid over zaken betreffende ongewenst gedrag en over de wijze waarop dit is te voorkomen.

 

Huishoudelijk reglement SCD’83 5

 1. Het bestuur benoemt een of meer VCP’ers. Voor leden zijn deze personen terug te vinden op de website van SCD’83 .

 2. De benoeming is voor onbepaalde tijd, behoudens opzegging door de algemene ledenvergadering of door de persoon zelf.

 3. De vereniging maakt op de website melding van het bestaan van het instituut vertrouwenscontactpersoon. Het is aan de VCP’er zelf om aan taak enfunctie binnen de vereniging bekendheid te geven.
  De vertrouwenspersoon heeft de volgende taken:

 4. Het aannemen van meldingen en het informeren van betrokkenen overmogelijke vervolgstappen.

 5. Periodiek rapporteert de VCP’er over het aantal geanonimiseerde meldingen dat is binnengekomen en heeft geleid tot een aangifte en over het aantal geanonimiseerde binnengekomen meldingen, dat niet heeft geleid tot een aangifte. In alle gevallenwordt weergegeven wat de aard van de melding was en wordt vermeld tot welke groep van betrokkenen, zowel ‘benadeelde’ als ‘beschuldigde’ behoren.

 6. De vertrouwenscontactpersoon begeleidt de aangever in het verdere verloop van de melding. De VCP’er bemiddelt, beantwoordt vragen, verwijst – indien nodig – naar hulpinstanties of politie, onderzoekt indien nodig en registreert.

 7. De VCP’er behandelt de zaken in strikt vertrouwelijke sfeer en zorgt er voor dat de vertrouwelijkheid is gegarandeerd.

 8. Een lid van de vereniging dat als vertrouwenscontactpersoon is benoemd, mag niet worden geschorst of geroyeerd als gevolg van een actie die vanuit de functie van vertrouwenspersoon is ingezet.

 9. De vertrouwenscontactpersoon heeft de mogelijkheid in overleg met de vereniging en op kosten van de vereniging extern advies in te schakelen indien hij/zij dit in een hem/haar voorgelegde zaak nodig acht.

 10. De vertrouwenscontactpersoon kan – indien hij/zij dat wenst – worden ondersteund door de KNVB.

 

Artikel 17, overige commissies

 1. Behoudens de algemene vergadering kunnen de verenigingsorganen

 2. lechts (sub)- commissies instellen, de benoeming en ontslag van de leden ervan

  en de werkwijze van die commissies regelen, voor zover dit ligt binnen het taakgebied
  van het desbetreffende verenigingsorgaan. Verenigingsorganen zijn onder meer het (afdeling)bestuur,
  de (afdelings)vergadering en de commissies.

 3. Er zijn in principe enkele vaste commissies, te weten:
  1. Jeugdcommissie ( JVC Dedemsvaart )
  2. Seniorencommissie
  3. Sponsorcommissie/BCD (Business Club Dedemsvaart) 4. Activiteitencommissie

  5. Kantinecommissie
  6. Materialen- en terreinencommissie 7. PR - commissie

 4. De benoeming tot lid van een commissie geschiedt, behoudens tussentijds bedanken, voor e´e´n jaar of tot de opdracht is volbracht of ingetrokken.

 5. Elke commissie rapporteert tenminste e´e´n keer per kalenderjaar over de voortgang van zijn werkzaamheden aan het orgaan, dat de commissie benoemde, tenzij in de instructie anders is bepaald.

 6. Een commissie vergadert zo dikwijls de voorzitter of tenminste twee leden van de commissie dit wenselijk achten.

 7. Een commissie is verantwoording schuldig aan het orgaan dat de desbetreffende commissie heeft ingesteld.

 

Huishoudelijk reglement SCD’83 6

Artikel 18, contributie

 1. De leden zijn jaarlijks gehouden tot het betalen van een contributie c.q. kledingfonds
  die door de algemene vergadering jaarlijks zal worden vastgesteld.
  Zij kunnen daartoe in categoriee¨n worden ingedeeld, die een verschillende bijdrage betalen. Gelieve de contributie vooraf per bank of giro via een automatische overschrijving te voldoen.

 2. Ereleden zijn vrijgesteld van het betalen van contributie.

 3. Wanneer het lidmaatschap tijdens een verenigingsjaar eindigt, blijft niettemin de contributie voor

  het gehele jaar verschuldigd.

 4. Indien er om welke reden dan ook een contributie achterstand ontstaat is SCD '83 gerechtigd

  om € 2,50 per nota met een maximum van € 25,= in rekening te brengen voor administratiekosten.

  De contributie is verschuldigd van 1 juli tot en met 30 juni.
  De verschuldigde contributie dient per vooruitbetaling te worden voldaan, of bij tussentijdse toetreding op de datum van toetreding. In bijzondere gevallen, ter beoordeling van het bestuur, kan hiervan worden afgeweken.
  Bij tussentijdse opzegging vindt in principe geen restitutie plaats.
  Aan leden die een betalingsachterstand van meer dan 3 maanden hebben, wordt het toezenden van verenigingsbescheiden gestaakt. Het bestuur kan hiervan afwijken.
  Indien een lid na twee aanmaningen voor betalingsherinneringen geen gevolg heeft gegeven, kan het bestuur passende maatregelen nemen.
  Alle kosten voor het versturen van aanmaningen en gerechtelijke procedures komen voor rekening van het lid.
  Overschrijving naar andere verenigingen wordt geweigerd, als niet voldaan is aan de contributieverplichting, er nog boetes/schulden niet voldaan zijn en als de verstrekte sportkleding en bijbehorende goederen niet zijn ingeleverd.

 

Artikel 19, kostenvergoedingen

Het bestuur is bevoegd om aan de leden die in wedstrijden uitkomen of aan trainingen deelnemen de noodzakelijk gemaakte kosten van vervoer en verblijf te vergoeden, dat volgens jaarlijks door de KNVB vast te stellen normen en voorwaarden.

Artikel 20, gebouwen van de vereniging

 1. De vereniging draagt generlei verantwoordelijkheid voor de eigendommen van welke aard ook, van leden en derden in de gebouwen aanwezig.

 2. Het clubhuis is gedurende door het bestuur aan te wijzen uren voor de leden toegankelijk. Van deze regeling wordt aan de leden mededeling gedaan.

 3. Het bestuur is bevoegd, e´e´n of meer voor gebruik van de leden bestemde lokalen van de vereniging, voor bijzondere doeleinden te reserveren.
  Bij gebruikmaking van deze bevoegdheid geschiedt daarvan tijdige mededeling aan de leden.

 

Artikel 21, wedstrijden

 1. De spelers zullen op een door het (afdelings)bestuur te bepalen wijze van hun opstelling en indeling in een van de teams in kennis worden gesteld. Bij verhindering is iedere speler verplicht tenminste 48 uur van tevoren dit onder opgaaf van reden te melden aan de leider en/of aanvoerder van het desbetreffende team.

 2. Bij wedstrijden zal zo mogelijk ieder team vergezeld zijn van een leider, aan te wijzen door het (afdelings)bestuur. De leider is de eerst verantwoordelijke voor het gebeuren rond de wedstrijd. Hij rapporteert onregelmatigheden aan het (afdelings)bestuur.

 3. Leden die aan wedstrijden deelnemen dienen in de voorgeschreven kleding te verschijnen.

 

Huishoudelijk reglement SCD’83 7

 1. De spelers van een team zijn in beginsel gehouden tijdens wedstrijden te handelen volgens de aanwijzing van de aanvoerder en de leider.

 2. Het (afdelings)bestuur is bevoegd namens de vereniging wedstrijden uit te schrijven en de vereniging te doen inschrijven als deelneemster aan door andere personen georganiseerde wedstrijden, waarvoor door de KNVB toestemming is verleend.

 3. Van het behalen van prijzen, kampioenstitels of premie¨n door een elftal en/of leden, die de vereniging op enige wedstrijd vertegenwoordigen, geschiedt aantekening in een daartoe bestemd geschrift. Bedoelde prijzen en premie¨n zijn eigendom van de vereniging en komen aan de vereniging ten goede.

 4. Voor het behalen van kampioenschappen e.d. Gelden de regels conform de besluitenlijst. ( zie bijlage 1 )

 

Artikel 22, aansprakelijkheid van de leden

 1. Ieder der leden is aansprakelijk voor de door hem aan de eigendommen van de vereniging aangerichte schade. Elke geconstateerde schade wordt geacht veroorzaakt te zijn door hem of hen die de betreffende zaak het laatst heeft of hebben gebruikt, indien en voor zover het tegendeel niet door de betrokkene(n) wordt aangetoond.

 2. Voor de kosten die gepaard gaan met de afdoening van strafzaken e.d. door de K.N.V.B. kunnen de leden niet aansprakelijk worden gesteld.

 

Artikel 23, aansprakelijkheid vereniging

 1. SCD ‘83 acht zich niet aansprakelijk voor het wegraken of zoek raken van prive´eigendommen. 

 2. SCD’83 kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het vernielen aan ofvan prive´

  eigendommen.

3.

Artikel 24, verzekeringen

Het bestuur draagt er zorg voor dat de vereniging ten minste de navolgende verzekeringen heeft afgesloten:

a. Bestuursaansprakelijkheidverzekering.
b. Aansprakelijkheidverzekering. Via KNVB ( collectieve verzekering ) c. Gebouwenverzekering.
d. Inventarisverzekering.

Artikel 25, representatie

Bij onderstaande gebeurtenissen kunnen er namens de vereniging, indien het bestuur

hiervan tijdig is gei¨nformeerd, door het bestuur te bepalen attenties verstrekt worden:

 1. a  huwelijk van een lid;

 2. b  geboorte zoon/dochter van een lid:

 3. c  tijdens ziekte, bij thuisverblijf na minimaal 2 weken ziekteduur;

 4. d  tijdens ziekte, na een verblijf van een week in het ziekenhuis;

 5. e  bij overlijden van een lid, zijn/haar echtgeno(o)t(e) of kind;

 6. f  bij 25- of 50-jarig huwelijksjubileum van een lid;

 7. g  overige representaties en attenties te bepalen door het bestuur. 

Artikel 26, sponsoring

Loopt via Business Club Dedemsvaart .

Huishoudelijk reglement SCD’83 8

Artikel 27, wijziging van het huishoudelijk reglement

 1. Het huishoudelijk reglement kan slechts gewijzigd worden door een besluit van de algemene ledenvergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van het huishoudelijk reglement zal worden voorgesteld. De termijn voor oproeping tot een zodanige vergadering moet tenminste 14 dagen bedragen.

 2. Tenminste 14 dagen voor de vergadering wordt gehouden, moet een afschrift van het voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage gelegd worden tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden. Bovendien wordt de voorgestelde wijziging van het huishoudelijk reglement tenminste 14 dagen voor de vergadering in het cluborgaan gepubliceerd en/of een afschrift hiervan aan alle leden toegezonden.

 3. Een besluit tot wijziging van het huishoudelijk reglement behoeft tenminste 2/3 van de uitgebrachte geldige stemmen, in een vergadering waarin tenminste 2/3 van de leden aanwezig is. Indien dit quorum niet aanwezig is, wordt binnen 4 weken daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden waarin over dat voorstel, ongeacht het aantal aanwezige leden, een besluit tot wijziging van het huishoudelijk reglement wordt genomen, mits met meerderheid van 2/3 van de uitgebrachte geldige stemmen.

 

Artikel 28, communicatie

 1. De website wordt bijgehouden en kan als algemeen informatiemedium gebruikt worden. De inhoud en strekking van de opgenomen artikelen mogen het belang van de vereniging in het algemeen niet schaden.

 2. De PR commissie is in eerste instantie verantwoordelijk voor de inhoud van de website.

 

Artikel 29, verstrekken van gegevens

1. Het bestuur bewaakt de persoonlijke lidmaatschap gegevens. Deze gegevens worden in principe niet verstrekt aan derden om de privacy van onze leden te waarborgen. (Zie privacy policy op de website van SCD’83.)

Artikel 30, slotbepalingen

 1. Ieder lid en verenigingsorgaan heeft zich te houden aan de bepalingen van dit reglement.

 2. Na vaststelling van het reglement wordt zo spoedig mogelijk de tekst bekend gemaakt aan de

  leden.
  Dit huishoudelijk reglement en alle navolgende wijzigingen van dit reglement treden in werking 14 dagen na het verschijnen van het clubblad waarin de tekst van het reglement is opgenomen.

 

Aldus vastgesteld in de algemene vergadering van de vereniging.

Namens het bestuur van de vereniging.
De voorzitter: De secretaris:

H. Kobes J. Hamhuis

Huishoudelijk reglement SCD’83 9

Bijlage 1

Regelingen bij kampioenschappen e.d.

Voor aanvang van het seizoen worden de te behalen premies met betrekking tot eventuele kampioenschappen, periodetitels of bekerwinsten door het bestuur vastgesteld.

De jeugdafdeling, JVC Dedemsvaart, zal zijn “eigen” regeling toepassen bij kampioenschappen e.d.

Huishoudelijk reglement SCD’83 10

 

Bijlage 2

T erreincontrole
Verantwoordelijk voor de gang van zaken op het sportpark.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Begeleiding scheidsrechters.
Kenbaar maken dat met verantwoordelijk is voor de gang van zaken
Vertrouwd gevoel geven aan de scheidsrechters.
Alle scheidsrechters worden ontvangen in de commissiekamer m.u.v. het eerste team. De leiders zijn verantwoordelijk voor de ontvangst.

Optreden bij calamiteiten
Rust uitstralen
Overzicht houden
Proberen de scheidsrechters in bescherming te nemen.

Regelen bij ernstige blessures
Arts 
– ziekenauto – brancard - ander vervoer – EHBO - warm houden van de persoon. Isolatie deken is achter de bar.
Let op: Is het mogelijk om de speler van het veld te halen of niet.
Zo nee dan laten liggen en wachten op deskundige hulp.

Controle op speelvelden
Indien nodig een probleem oplossen.
Of iemand aansturen.
Kijken naar alternatief als speelveld niet bespeelbaar is.

Controle op kleedkamers
Indeling van de kleedkamers en velden hangt bij de ingang van de kleedkamers. De laatste gebruiker ( team) erop aanspreken. Indien nodig schoon te laten maken. Theerekken terug brengen
.
Problemen met de indeling oplossen. Andere kleedkamer te laten gebruiken.
Thuis team is ook verantwoordelijk voor de bezoekers en hun kleedkamer.

Clubscheidsrechters uitbetalen
Een clubscheidsrechter ontvangt € 10,= per wedstrijd. Formulier ligt in de bureaulade in de commissiekamer. Geld ophalen met dit formulier bij de bar.

Zorgdragen juiste invulling van de wedstrijdformulieren Bij eventuele problemen bij een wedstrijd deze oplossen.

Huishoudelijk reglement SCD’83 11 e bijlage de huishoudelijke reglementen van SCD '83.