Menu

Normen en waarden SCD '83

Normen en waarden beleid S.C.D. ’83 Inleiding

Sporten doe je voor je plezier. S.C.D. ’83 wil ieder lid de optimale mogelijkheid bieden te genieten van de voetbalsport. Een vereniging waar iedereen zich thuis kan voelen, ongeacht de voetbalcapaciteiten en culturele achtergrond. Wij willen een actieve, bruisende en sportieve vereniging zijn die op basis van goede ontwikkelingsmogelijkheden voor de leden herkend wordt als een aantrekkelijke club.

Wat verstaan we eigenlijk onder waarden en normen?

Waarde: een principe wat mensen belangrijk vinden om na te streven. Het geldt als een richtsnoer voor het handelen.
Norm: een gedragsregel, waar men zich aan dient te houden in de omgang met anderen. Ook wel genoemd een concretisering van de waarde.

...en wat onder fair play?

Het fair play-beginsel geeft aan dat we een aantal afspraken hanteren om de sport voor zoveel mogelijk mensen aantrekkelijk en plezierig te houden. Het is in feite een gedragscode voor de manier waarop we samen aan sport willen doen. Door bewust met die onderlinge afspraken en regels om te gaan, kunnen we de sport ook in de toekomst eerlijk en aantrekkelijk houden. Dit vereist niet alleen dat iedere sporter zelf die regels naleeft, maar ook dat we elkaar (blijven) stimuleren naar de geest ervan te handelen!

Waardering

Veel leden zetten zich op positieve wijze in voor de club. Van bestuurslid tot jeugdleider en van onderhoudsmedewerker tot commissielid. He´t fundament van iedere sportvereniging. Ze doen dat veelal met een hartverwarmende inzet. Het is belangrijk oog te hebben voor de inzet van al die vrijwilligers. Waardering hiervoor doet wonderen. En als er eens een foutje wordt gemaakt, is begrip belangrijk. Immers, wie werkt laat wel eens een steekje vallen. Het blijft mensenwerk!

Waar draait het om

Ieder weekend worden in het district Oost circa 3600 wedstrijden gespeeld. Zowel op het veld, als in de zaal. Veel zaken gaan vooral dankzij inzet van de voetballers en andere betrokkenen naar behoren. Sport wordt daar beoefend conform de bedoelingen van het spel.

De realiteit is echter dat er op en rondom de voetbalvelden ook dingen gebeuren die het voetbalspel in een kwaad daglicht stellen. De simpele constatering, dat de voetballerij een afspiegeling is van de maatschappij mag niet de dooddoener zijn waarmee “begrip” gevraagd wordt voor deze ontwikkelingen. Integendeel!

Het bestuur van v.v. S.C.D. ’83 voert deze Gedragscode in met als doelstelling vast te leggen wat wel en niet kan binnen onze vereniging. Wat is acceptabel en wat niet!
Als uitgangspunt geldt bij het formuleren en hanteren van onze verenigingswaarden- en normen de code die het landelijk platform tegen Geweld op Straat heeft geformuleerd. Kortweg gezegd:

“Respect voor de ander, Geweldloosheid, Aanspreekbaarheid op gedrag en op het bepalen van eigen grenzen bij wat toelaatbaar is en niet”.

Normen en waarden beleid SCD’83 - 1 -

Preventief en correctief optreden

Het beleid is erop gericht excessen te voorkomen (preventief). Indien deze onverhoopt toch voorkomen, dan consequent handelend op te treden (correctief). Het instellen van deze Gedragscode vormt een duidelijk signaal naar alle leden en bezoekers van onze club dat elke vorm van verbaal en/of fysiek geweld niet zal worden getolereerd.

Preventief beleid bestaat hieruit dat er gedragsregels zijn opgesteld, waaraan de leden (en gasten/bezoekers) zich dienen te houden en waarop ze ook kunnen worden aangesproken.
Correctief beleid wordt gevoerd indien leden (en gasten/bezoekers) zich schuldig maken aan overtreding van de gedragsregels en derhalve voor sancties in aanmerking komen.

De gedragscode zal worden beschouwd als onderdeel van het huishoudelijk reglement.

KNVB convenant

Bij de totstandkoming van deze Gedragscode heeft het KNVB-convenant van district Oost een belangrijke rol gespeeld. Het vormt dan ook leidraad en toetssteen voor de inhoud van de Gedragscode.

Het (herziene) KNVB convenant van district Oost luidt als volgt:

De ondertekenaars:

stellen vast dat in district Oost sprake is van wangedrag jegens scheidsrechters, assistent-scheidsrechters, tegenstanders en supporters;

veroordelen nadrukkelijk elke vorm van verbaal en/of fysiek geweld bij de uitoefening van de voetbalsport op het veld en/of in de zaal;

benadrukken dat ieder lid van de KNVB verplicht is de belangen van de voetbalsport op geen enkele wijze te schaden;

zijn van mening dat het beleid van alle bij de voetbalsport betrokkenen gericht dient te zijn op het onder alle omstandigheden bevorderen en doen bevorderen van wederzijds respect en begrip;

verplichten zich alles in het werk te stellen om te komen tot naleving van de Gedragscode dd. november 2003.

Normen en waarden beleid SCD’83 - 2 -

Gedragsregels

Of het nu gaat om degene die actief sport bedrijft, de passieve kijker of degene die meehelpt (een functie bekleedt) in een vereniging: iedereen moet plezier kunnen beleven aan de voetbalsport. Dit houdt in dat men gezamenlijk de vereniging moet inrichten, luisterend naar en zoveel mogelijk rekening houdend met de wensen van iedereen. Dit betekent dat er afspraken moeten worden gemaakt over de wijze waarop je met elkaar omgaat, maar ook met anderen binnen de voetbalsport, zoals tegenstanders, scheidsrechters en gasten/bezoekers. Deze afspraken zijn voor zover het onze leden betreft vastgelegd in deze Gedragscode, waarin we de waarden en normen voor ons handelen hebben vastgelegd en met elkaar afspreken deze te zullen nakomen. En indien nodig er elkaar op aan te spreken...

Met betrekking tot het te voeren beleid binnen onze vereniging geldt het vermelde in het KNVB-convenant als uitgangspunt. De volgende gedragsregels zijn daarbij van toepassing:

 • ?  Respect voor anderen is essentieel. Een verenigingslid dient geen onbehoorlijk taalgebruik te gebruiken. Verbaal en fysiek geweld en molestatie van derden zijn uiteraard uit den boze. Pesten wordt niet geaccepteerd.

 • ?  Onze vereniging toont zich een goed gastheer voor bezoekende clubs en (assistent)scheidsrechters.

 • ?  Een verenigingslid heeft respect voor ieders eigendommen. Een verenigingslid is aansprakelijk voor door haar/hem aangerichte schade.

 • ?  Voor het gebruik van de kantine is een specifiek bestuursreglement "alcohol in sportkantines" opgesteld, waaraan een ieder die gebruik maakt van de kantine zich dient te houden. Het nuttigen van alcoholische dranken op het sportcomplex buiten de kantine en het terras, dus ook in de kleedkamers, is verboden.

 • ?  Er worden geen drankverpakkingen, flesjes, blikjes en glazen op en rond de speelvelden achtergelaten, mits gedeponeerd in de daarvoor bestemde afvalbakken.

 • ?  Een verenigingslid dient zich te houden aan de door de vereniging of KNVB opgelegde sanctie/strafmaat n.a.v. de gepleegde overtreding.

 • ?  De vereniging zal de door de KNVB opgelegde boetes en/of in rekening gebrachte administratiekosten verhalen op het betreffende verenigingslid, conform de bestaande verenigingsafspraken.

 • ?  Een verenigingslid dient een medelid te corrigeren in het geval dit medelid deze gedragsregels overtreedt.

 • ?  Een verenigingslid dat een duidelijke overtreding van de gedragsregels constateert, dient dit via het in deze Gedragscode opgenomen meldingsformulier te melden (bijlage 1).

 • ?  Een verenigingslid is aanspreekbaar op wangedrag. Een verenigingslid zal, indien men zich heeft schuldig gemaakt aan wangedrag, vernieling, geweldpleging, diefstal of andere gedragingen die in strijd zijn met deze gedragsregels, zich dienen te verantwoorden aan het bestuur.

 • ?  Ieder team is verantwoordelijk voor het ordentelijk achterlaten van de door hun en de tegenstander gebruikte kleedkamer (ook bij uitwedstrijden) en het in goede en nette staat houden van het clubhuis, het sportcomplex en de gebruikte spelmaterialen.

Normen en waarden beleid SCD’83 - 3 -

Een lid dient bereid te zijn om enige verenigingstaken te verrichten. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan:

 • ?  het afruimen/opruimen van glaswerk, flesjes en afval aan de tafel waaraan men gezeten heeft;

 • ?  het verrichten van eenvoudige onderhouds- en/of schoonmaakwerkzaamheden;

 • ?  het begeleiden van een team, eventueel slechts als chauffeur bij uitwedstrijden

  Hand geven voor aanvang van de wedstrijd

  De drempel om een onbekende voetballer tijdens een wedstrijd eens flink te "raken" is doorgaans vrij laag. Daarentegen wordt de drempel wat hoger, als je iemand we´l kent, ook al is het maar oppervlakkig. Vanuit deze filosofie hebben we het kennismaken vo´o´r de wedstrijd ingevoerd.

  De bedoeling is dat de spelers van beide teams elkaar voorafgaande aan de wedstrijd een hand geven. Andere methoden van "kennismaking" zijn uiteraard ook mogelijk. En natuurlijk worden de scheidsrechter en zijn/haar z'n beide (club)assistenten niet vergeten!

  Sancties

  Het bestuur is krachtens de verenigingsstatuten bevoegd tot strafoplegging van leden. Sancties kunnen worden opgelegd indien betrokken leden niet voldoen aan de verplichtingen van de leden zoals vastgelegd in de statuten. Sancties kunnen bestaan uit:

 1. Berisping

 2. Uitsluiting van wedstrijden

 3. Schorsing in uitvoering van functie of activiteiten

 4. Royement

Een schorsing is een verzwaarde vorm van uitsluiting, waarbij het bestuur (een deel van) de rechten verbonden aan het lidmaatschap kan ontzeggen. Bij onze vereniging kan een royement alleen worden uitgesproken wanneer een lid in ernstige mate in strijd met de statuten, reglementen (waaronder deze Gedragscode) en/of besluiten van organen van de vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt, danwel na sommatie nalatig blijft zijn verenigingscontributie te voldoen. De betrokkene wordt van een royement schriftelijk in kennis gesteld door het bestuur. Hiertegen is binnen 1 maand schriftelijk beroep mogelijk bij de Algemene Ledenvergadering. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is betrokkene geschorst. De rechten van de betrokkene - waaronder het recht van beroep - zijn gewaarborgd.

Voor het bepalen van de zwaarte van de straf voor bepaalde categoriee¨n van overtredingen wordt aansluiting gezocht bij de door de KNVB gehanteerde tuchtreglementen, en/of alternatieve straffen.

Het bestuur beoordeelt in zijn besluit - afhankelijk van de statuten van de vereniging - een situatie op en/of rond het veld (spelers, leiders, trainers etc) los van de KNVB- reglementen en rapportages (bijv. wedstrijdformulier). En neemt ze´lf actie. Een door het bestuur opgelegde straf wordt gemeld aan de tuchtcommissie van de KNVB, zodat deze dit kan "meenemen" in de uiteindelijke strafmaat.

Normen en waarden beleid SCD’83 - 4 -

De gouden regels voor spelers/speelsters

 • ?  Als speler ben je een voorbeeld voor anderen. Toon goede omgangsvormen

 • ?  Je bent matig in het gebruik van alcohol en tabak. Verdovende middelen zijn

  verboden

 • ?  Geen alcohol op het veld of in de kleedkamer. In de kleedkamers wordt niet

  gerookt

 • ?  Geen alcoholgebruik voor personen onder 18 jaar

 • ?  Fietsen, auto’s en tassen op de hiervoor aangewezen plaatsen zetten

 • ?  Laat kleedkamer en kantine netjes achter

 • ?  Tijdens wedstrijden draag je het officie¨le clubtenue

 • ?  Zowel in als buiten het veld beledig je niemand en vloek je niet

 • ?  Je komt gemaakte afspraken na en informeert anderen indien men deze niet na

  kan komen. Spreek elkaar aan op het niet nakomen van afspraken of regels

 • ?  Geef je mening op de juiste plaats en tegen de juiste personen. Praat met elkaar

  en niet over elkaar. Anderen worden hierop zonodig aangesproken

 • ?  Toon respect voor je tegenstander en blesseert hem/ haar niet opzettelijk

 • ?  Je vernedert niemand in woord of gebaar

 • ?  Je accepteert de leiding van je elftal, het bestuur, de trainer en de scheidsrechter

 • ?  Toon verantwoordelijkheid en discipline en leef de verenigingsregels na

 • ?  Je bent op tijd voor trainingen en wedstrijden (bij wedstrijden minimaal 30

  minuten voor aanvang van de wedstrijd). Bij verhindering tijdig afmelden.

 • ?  Je gedraagt je bij uitwedstrijden als gast en bij thuiswedstrijden als gastheer

 • ?  Je “loopt”niet weg voor een klusje

 • ?  Eerlijke en onpartijdige besluitvorming. Openheid en eerlijkheid staan voorop

 • ?  Voor de wedstrijd geven de beide teams elkaar een hand (E en F pupillen)

 • ?  Na afloop worden de scheidsrechter en grensrechters bedankt voor de leiding (in

  ieder geval minimaal door de aanvoerder)

 • ?  Elkaar positief corrigeren en coachen en niet afvallen. Speel als team

 • ?  Je bent lid van een vereniging, niet van een team

 • ?  Je bent (mede) verantwoordelijk voor ballen, kleding, kleedkamers e.d (bijv. van

  de club in bruikleen ontvangen kleding mag alleen tijdens wedstrijden worden gedragen en moet na afloop van het seizoen compleet, heel en gewassen worden ingeleverd). Wees zuinig op de spullen van de vereniging

 • ?  Pesten, discriminatie, vernielingen (van spullen van de vereniging of anderen), diefstal e.d. worden niet geaccepteerd en leiden direct tot sancties !

 • ?  Zeer hoge uitzonderingen daargelaten (zoals verhuizing buiten de stad, zware blessure of ernstige ziekte) moet het seizoen altijd worden afgemaakt. Zomaar stoppen kan dus nooit !

Normen en waarden beleid SCD’83 - 5 -

De regels voor kaderleden

 • ?  Elkaar informeren, luisteren kortom open en eerlijk communiceren(dus niet over maar met elkaar).

 • ?  Duidelijke regels en eisen vaststellen en handhaven o.a. met betrekking tot op tijd aanwezig zijn, afmelden voor trainingen en wedstrijden, omgang met materialen en kleedkamers, douchen e.d.

 • ?  Openstaan voor alle geledingen binnen de vereniging

 • ?  Een stimulerende en uitdragende rol aannemen

 • ?  Een voorbeeldfunctie vervullen

 • ?  Trachten de werklast zoveel mogelijk te verdelen

 • ?  Verder kijken dan alleen de eigen afdeling of het eigen elftal

 • ?  Spelers leren omgaan met teleurstellingen en corrigeren

 • ?  Op tijd aanwezig zijn ( minimaal 30 minuten voor aanvang van de wedstrijd)

 • ?  De beschikbare kanalen voor informatie uitwisseling optimaal benutten, dus ook

 • ?  de postbakjes

 • ?  Goede ontvangst van gasten en nette afhandeling

 • ?  Optimale communicatie naar alle geledingen

 • ?  Controle op zaken als kleedkamers schoon achterlaten, douchen, omgang met

  medespelers, tegenstanders, leiding en materialen.

 • ?  Waardering geven en ontvangen

 • ?  Het bieden van goede en zo optimaal mogelijke randvoorwaarden

 • ?  Voor aanvang van de wedstrijd geven de spelers van beide teams elkaar een hand

 • ?  (in eerste instantie word hier bij de E en F pupillen mee gestart)

 • ?  De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich

  veilig kan voelen.

 • ?  De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter

  in zijn waardigheid aantast, e´n verder in het prive´-leven van de sporter door te dringen

  dan nodig is in het kader van de sportbeoefening.

 • ?  De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of Seksuele

  Intimidatie tegenover de sporter.

 • ?  Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter

  tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel

  misbruik.

 • ?  De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of

  de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.

 • ?  De begeleider onthoudt zich van (verbale) seksueel getinte intimiteiten via welk communicatiemiddel dan ook.

 • ?  De begeleider zal tijdens training(sstages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer of de hotelkamer.

 • ?  De begeleider heeft de plicht - voor zover in zijn vermogen ligt - de sporter te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van Seksuele Intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de begeleider verplicht met deze personen of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen.

 • ?  De begeleider zal de sporter geen (im)materie¨le vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen financie¨le beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan.

Normen en waarden beleid SCD’83 - 6 -

 • ?  De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken. Indien de begeleider gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragsregels zal hij de daartoe noodzakelijke actie(s) ondernemen.

 • ?  In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.

  Regels voor ouders/toeschouwers

 • ?  Blijf altijd positief (juist bij verlies, volgende keer beter)

 • ?  Positief naar eigen spelers, leiding en tegenpartij in woord en gedrag

 • ?  Geef blijk van belangstelling, ga dus zoveel mogelijk mee kijken

 • ?  Wees enthousiast en steun uw zoon of dochter en de medespelers/speelsters

  zowel bij wedstrijden als andere verenigingsactiviteiten

 • ?  U bent verplicht mee te draaien in een roulatie schema in verband met vervoer

  naar uitwedstrijden

 • ?  In sommige teams kan het voorkomen dat de teamkleding bij toerbeurt gewassen

  moet worden. Daar waar sprake is van teamkleding dient aan het begin van het

  seizoen een gebruikersverklaring ingevuld en ondertekend te worden.

 • ?  De scheidsrechter doet ook zijn best, bemoei u niet met de leiding

 • ?  Een voetbalclub is geen kinderopvang

 • ?  Steun de door de vereniging aan uw kind gestelde regels als op tijd komen(bij

  wedstrijden minimaal 30 minuten voor aanvang), tijdig afmelden(voor wedstrijden

  en trainingen), het seizoen afmaken, douchen e.d.

 • ?  Aandacht voor het feit dat voetbal een teamsport is en afzeggen dus slechts aan

  de orde is als het echt niet anders kan

 • ?  De coach laten coachen

  Voor de vereniging geldt:

 • ?  Ouders betrekken bij de club en hier voorwaarden voor scheppen

 • ?  Verstrekken van duidelijkheid naar ouders met betrekking tot teamindeling,

  trainingen, vervoersroosters, wedstrijdschema’s e.d.

Normen en waarden beleid SCD’83

- 7 -

Bijlage 1
Meldingsformulier incidenten / conflicten SCD’83

Ingezonden door Naam: Adres:

Woonplaats: Postcode: Tel.nr.:

Datum incident / conflict:

.................................................... .................................................... .................................................... .................................................... ....................................................

....................................................

Bij het incident / conflict betrokken lid / leden die gedragsregels hebben overtreden:

..................................................................................................................... .....................................................................................................................

Korte omschrijving van hetgeen is voorgevallen:

..................................................................................................................... ..................................................................................................................... ..................................................................................................................... ..................................................................................................................... ..................................................................................................................... ..................................................................................................................... ..................................................................................................................... ..................................................................................................................... ..................................................................................................................... ..................................................................................................................... ..................................................................................................................... ..................................................................................................................... ..................................................................................................................... ..................................................................................................................... .....................................................................................................................

Datum ondertekening formulier: .................................................... Handtekening: ....................................................

Dit formulier dient binnen 1 week ingeleverd te zijn bij de secretaris van de vereniging.

Dit gedeelte uitsluitend in te vullen door de vereniging

Afhandeling

Ontvangst secretariaat:
Melding ontvankelijk:
Kennisgeving aan lid:
Ontvangst schriftelijk verweer: Sanctiebesluit door bestuur:
Kennisgeving aan lid / leden door bestuur:

Datum Paraaf

............................................... ja / nee ........ ............................................... ............................................... ............................................... .........................................................

Normen en waarden beleid SCD’83

- 8