Menu

SCD '83 vertrouwenspersoon

Vertrouwenspersoon

Plezier in sport en elkaar ontmoeten is belangrijk. Gedrag dat dit plezier in de weg staat, is ongewenst. Ongewenst gedrag kan zijn pesten, seksuele intimidatie, discriminatie, vechten, schoppen, slaan enz. Kortom: gedrag dat niet past binnen onze sportieve vereniging en waar jij of een ander onder lijdt. Het is jammer, maar overal waar groepen mensen bij elkaar komen, bestaat de kans dat ongewenst gedrag ontstaat. Met het aanwijzen van een vertrouwenspersoon geeft de club aan dat voor dit ongewenste gedrag geen plaats is binnen onze vereniging.

Waarom een vertrouwenspersoon?

Op ons sportpark kunnen we op een ontspannen manier voetballen en elkaar ontmoeten. Belangrijk daarbij is dat we op een respectvolle manier met elkaar omgaan. Toch kan het gebeuren dat bepaald gedrag vervelend wordt. Jij of iemand anders in je omgeving kan daar onder lijden. Dan gaat het gedrag over een grens.

Het mooiste zou zijn dat degene direct wordt aangesproken op het gedrag dat als ongewenst wordt ervaren. Maar dat blijkt in de praktijk niet altijd even gemakkelijk. Wellicht kun je negatieve ervaringen bespreken met je leider, trainer, coo¨rdinator of een bestuurslid van de club. Soms blijkt ook deze stap echter te groot omdat het onderwerp gevoelig ligt. Je kunt gevoelens hebben van angst, boosheid of schaamte. Of je wilt de situatie liever (eerst) vertrouwelijk bespreken en buiten de club houden. In zulke gevallen kan een onafhankelijke vertrouwenspersoon de helpende hand bieden.

Wanneer kunt een vertrouwenspersoon inschakelen?

 • Bij het signaleren van ongewenst gedrag. Onder ongewenst gedrag wordt verstaan dat elk gedrag van de ander sociale, psychische en/of fysieke schade toebrengt en dat maatschappelijk en objectief gezien ook als ongepast, hinderlijk, kwetsend of bedreigend ervaren mag worden, zoals roddel, bedreiging, pesterij, discriminatie. Meer in het bijzonder gelden als vormen van ongewenst gedrag dan seksuele intimidatie, ongewenste seksuele toenadering en/of verzoeken om seksuele gunsten of ander verbaal en non-verbaal of fysiek gedrag gericht op ongewenste seksuele omgang.

 • Bij het verkrijgen van adviezen over ongewenst gedrag 

De taken van onze vertrouwenspersonen:

 • Als er een melding binnenkomt van ongewenst gedrag dan bieden ze een luisterend oor aan.

 • Ze bemiddelen bij misstanden?

 • Ze adviseren trainers en leiders over groepsdynamiek en kunnen ze bijstaan in het

 • leiden van gesprekken zowel individueel als in teamverband

 • Ze helpen zoeken naar geschikte oplossingen

 • Ze verwijzen eventueel door naar hulpinstanties

 • Ze kunnen assisteren bij klachtenprocedures en/of aangifte

Binnen onze vereniging SCD’83 >zijn er twee vertrouwenspersonen aangesteld.

 • Gerda Kloek-Tusveld,. Gerda woont in Dedemsvaart en is werkzaam bij de politie

 • Luc Smink. Luc woont in Balkbrug en is werkzaam bij politie IJsselland.

De vertrouwenspersoon is verplicht tot geheimhouding van alles wat is toevertrouwd door de melder. Er kan alleen een uitzondering worden gemaakt als de melder hiervoor schriftelijk toestemming geeft of wanneer er een zeer dringende reden aanwezig is. Deze dringende reden is aanwezig als er voldaan is aan de volgende vijf voorwaarden:

 1. Als alles in het werk is gesteld om de toestemming van de melder te verkrijgen

 2. Als er geen andere uitweg is dan doorbreking van de geheimhouding om het probleem op te lossen

 3. Als de vertrouwenspersoon in gewetensnood verkeert door de geheimhouding

 4. Als het vrijwel zeker is dat het niet doorbreken van de geheimhouding aanwijsbare en ernstige schade en/of gevaar zal opleveren voor betrokkenen of derden

 5. Als de vertrouwenspersoon er vrijwel zeker van is dat de doorbreking van de geheimhouding, die ernstige schade of gevaar voor betrokkenen of derden in belangrijke mate zal voorkomen of beperken.

Hoe kan je onze vertrouwenspersonen benaderen?
Het mailadres is
VCPSCD83@gmail.com

Waar is de vertrouwenspersoon niet voor?

Alle overige zaken waarmee je binnen de vereniging te maken krijgt, horen niet thuis bij de vertrouwenspersoon. Bijvoorbeeld onvrede over de trainer, leider of scheidsrechter, of een onderlinge ruzie. Maar ook zaken als de indeling van de teams en het functioneren van commissies en het bestuur. In die situaties kun je terecht bij jouw elftalleider, de trainer, jeugdcoo¨rdinator of het bestuur. Ook dan zal er zorgvuldig met een melding worden omgegaan door die persoon waar jij jouw klacht meldt.